Κεφάλαιο Business Picture

Το ΚΕΦΑΛΑΙΟ Business Picture είναι μια εφαρμογή ειδικά σχεδιασμένη για το ALTEC ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. Αναπτύχθηκε σε συνεργασία με την ALTEC και διατίθεται αποκλειστικά από την ALTEC και το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της.

Το Business Picture προσφέρει λύση ως προς τη διαχείριση των ακατέργαστων δεδομένων μιας επιχείρησης με σκοπό την εξαγωγή χρήσιμων συμπερασμάτων. Ανακτά στοιχεία από τη βάση δεδομένων της επιχείρησης και δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να εφαρμόσει συνδυαστικές ερωτήσεις πάνω σε αυτά. Προσφέρει ευκολία, ακρίβεια και αποτελεσματικότητα σε σχέση με την ανάλυση δεδομένων της επιχείρησης, δίνοντας ταυτόχρονα τη δυνατότητα παρακολούθησης της πορείας της.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Business Picture

Με το Business Picture τα λειτουργικά δεδομένα μετατρέπονται σε συνεπή, αξιόπιστη πληροφορία για παραγωγή στατιστικών αναφορών και σε διαδικασίες ανάλυσης που θα στηρίξουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Με το Business Picture, μπορείτε εύκολα και γρήγορα να κάνετε συγκρίσεις ανάμεσα σε διάφορες ομάδες δεδομένων, να μελετήσετε τις επικρατέστερες τάσεις, αλλά και να απαντήσετε σε ερωτήσεις μεγάλης βαρύτητας για τη λήψη αποφάσεων για κάθε σας δραστηριότητα με την εμφάνιση πληροφοριών με όλους τους σύγχρονους τρόπους (olap cubes, grid views, form views, reports, graphs).

Το Business Picture για να βελτιώσει την διαδικασία λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, μπορεί να εμπλουτιστεί με τα προϊόντα: